1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Thư viện

THƯ VIỆN

 LỊCH PHỤC VỤ MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU

CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

 Từ ngày 1/9/2016, Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức phục vụ mượn trả giáo trình, sách tham khảo cho sinh viên các khoa theo lịch cụ thể như sau:

BUỔI

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU (*)

SÁNG

KHOA ĐIỆN

KHOA

KỸ THUẬT

XÂY DỰNG

KHOA

CƠ KHÍ

KHOA

CÔNG NGHỆ

HÓA HỌC

KHOA ĐIỆN

KHOA CƠ KHÍ

CHIỀU

KHOA

CƠ KHÍ

KHOA

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

KHOA ĐIỆN

KHOA

KỸ THUẬT

XÂY DỰNG 

KHOA KT XD

KHOA CNHH

 

Địa điểm:  Phòng Mượn - Tầng 2, Tòa nhà Khu C

Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 6

                                                                   Sáng:  7h30 - 11h00

                                                                   Chiều: 14h00 - 16h30

Đề nghị sinh viên đem theo thẻ sinh viên (thẻ bạn đọc) đến thư viện để làm thủ tục mượn tài liệu.